Polityka Prywatności

Regulamin bezpieczeństwa danych wraz z Polityką prywatności i polityką cookies oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną portalu, serwisu www.TWOJADOMENA.pl

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez IMIĘ I NAZWISKO z siedzibą w KOD POCZTOWY MIASTO adres: TWÓJ ADRES <CHYBA ŻE DZIAŁASZ NA FIRMĘ TO DANE FIRMY>  usług drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem witryn WWW, e-letterów i innych form przekazu wykorzystujących drogę elektroniczną, a należących do IMIĘ I NAZWISKO

1.2. Użytkownik korzystający z witryn internetowych należących do IMIĘ I NAZWISKO umieszczonych na domenie i jej wszystkich subdomenach: www.TWOJADOMENA I LINK DO NIEJ.plwww.wyplataonline.pl a w szczególności zapisując się na e-lettery akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

Definicje

2.1. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów (produktów), usług lub wizerunku IMIĘ I NAZWISKO.

2.2. Usługa – wszelkie czynności świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, z zakresu sprzedaży, dystrybucji produktów i usług siecią teleinformatyczną, reklamy, szkoleń, marketingu, transportu, logistyki, szeroko rozumianych usług e – commerce, itp, a w szczególności dostęp do serwisów informacyjnych znajdujących się na należących do IMIĘ I NAZWISKO witrynach WWW, plików, for i grup dyskusyjnych, formularzy zamówień i subskrypcji e-letterów, stron transakcyjnych, a także świadczenia innych usług.

2.3. Użytkownik – usługobiorca tj. każda osoba, która zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa korzysta z Usług serwisu

2.4. Usługodawca –  IMIĘ I NAZWISKO z siedzibą w ADRES, adres email: WPISZ.WLASNY.EMAIL@gmail.com

2.5. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, pozwalający na świadczenie Usług, w tym także zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieć Internet lub pocztę elektroniczną.

2.6. Sesja – okres, jaki Użytkownik spędza na stronie WWW. Dzięki możliwości przechowywania indywidualnych zmiennych Użytkownika, pozwala dokładnie go zidentyfikować i posłużyć przykładowo, jako podstawa systemu uprawnień dostępu w obrębie danej witryny, czy zapamiętywać preferencje Użytkownika.

Rodzaje i zakres usług

Usługodawca świadczy następujące Usługi:

3.1. Usługi informacyjne polegające na udostępnianiu treści zawartych na należących do IMIĘ I NAZWISKO witrynach WWW oraz w e-letterach przesyłanych pocztą elektroniczną. Dobór prezentowanych treści odbywa się poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL na indywidualne zapytania Użytkownika lub przez wybranie przez Użytkownika odpowiedniej tematyki e-lettera spośród e-letterów oferowanych przez IMIĘ I NAZWISKO.

3.2. Usługi promocyjne polegające na wysyłaniu drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących oferty produktów i usług świadczonych przez IMIĘ I NAZWISKO

3.3. Badanie opinii polegające na przeprowadzaniu anonimowych ankiet tematycznych wśród Użytkowników.

3.4. Usługi szkoleniowe.

3.5. Zamawianie produktów i usług Usługodawcy w sklepie internetowym lub na witrynach WWW zawierających odpowiednie formularze zamówieniowe.

3.6. Inne usługi świadczone przez Internet przez Usługodawcę z zakresu np. sprzedaży, dystrybucji produktów i usług siecią teleinformatyczną, reklamy, szkoleń, marketingu, transportu, logistyki, szeroko rozumianych usług e – commerce, itp.)

Warunki świadczenia usług

 

4.1 W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest połączenie z siecią Internet i poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa. Zalecam przeglądarki ogólnodostępne przy czym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające innych niż wymienione przeglądarek.

4.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo świadczenia Usług wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz po jego zaakceptowaniu przez Użytkownika. Korzystanie z witryn WWW należących do Usługodawcy, traktowane jest jako akceptacja warunków świadczenia Usług przedstawionych w Regulaminie. Akceptacja taka ma charakter jednorazowy i obowiązuje, aż do zakończenia Sesji przez Użytkownika. W przypadku zarejestrowania aktywnej akceptacji Regulaminu przez konkretnego Użytkownika (przy wypełnianiu formularza zamówienia) będzie ona obowiązywać, aż do jej aktywnego odwołania przez tego Użytkownika.

4.3. Usługobiorca, będący osobą fizyczną, może korzystać z Usługi anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że ze względu na właściwość Usługi niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych osobowych i konieczność podania danych osobowych wynika ze sposobu zamówienia i realizacji konkretnej Usługi. W przypadku korzystania z Usługi niezgodnego z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Usługodawca powiadomi Użytkownika o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu oraz o jego niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

Warunki skorzystania z bezpłatnego szkolenia i systemu Wypłata Online

Usługodawca udostępnia nieodpłatnie dostęp do Szkolenia „Wypłata Online -skończ spamować, zacznij zarabiać”, dla każdego z zainteresowanych użytkowników internetu spełniających następujące warunki:

5.1. Użytkownik musi wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą emailową informacji dotyczących kursu oraz newslettera. Jest to dobrowolna zgoda której wycofanie skutkuje brakiem dostępu do dalszych etapów kursu- wszelkie informacje dostępowe dotyczące kursu przekazywane są poprzez mailingi więc zgoda ta jest niezbędna do korzystania z kursu.

5.2. W celu ujednolicenia wiedzy i nie pozostawiania pola do wątpliwości w jaki sposób i kiedy wykonać daną czynność, kurs jest prowadzony na bazie konkretnego programu MLM- każdy MlM ma drobne różnice mogące wpływać na kolejność wykonywanych czynności i na budowę stron systemowych. W związku z tym, warunkiem przystąpienia do kursu jest zapis do Oriflame.

5.3. System i szkolenia są udostępniane bezpłatnie tylko dla osób które przynależą do struktury Oriflame usługodawcy i w całości ukończyły zerowy etap kursu. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przystąpienie do struktury Usługodawcy w Oriflame bądź ukończenie zerowego etapu a chce skorzystać z kursu pozostaje mu opcja wykupienia kursu na stronie https://agataszpiech.pl/sklep/ .

Zawarcie i rozwiązanie umowy

6.1. Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawcę z Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Usługi.

6.2. Regulamin niniejszy jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem witryn WWW należących do Usługodawcy, w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

6.3. Każdy może i powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.

6.4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z zamówionej Usługi bez żadnych dalszych zobowiązań chyba, że obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi stanowią inaczej.

Postępowanie reklamacyjne

Postępowanie reklamacyjne będzie rozpatrywane przez Usługodawcę każdorazowo indywidualnie przy uwzględnieniu zasad prawa cywilnego i ogólnych reguł w tym zakresie

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

7.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, przetwarzanych w ramach świadczenia Usług jest IMIĘ I NAZWISKO (dalej także: Administrator Danych Osobowych ADO). dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane przetwarzane są w celu realizacji Usług, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Usługodawcy, jako Administratora Danych, oraz w celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę. Podawanie przez Użytkowników ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług serwisu, jak również złożenie zamówienia, co w konsekwencji powoduje brak możliwości jego realizacji przez Usługodawcę. Użytkownicy, Usługobiorcy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. ADO nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Użytkownika.

7.2. Dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia Usługodawca przechowuje i przetwarza w sposób oraz w celach wskazanych w pkt 7.1. niniejszego Regulaminu, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

Polityka Prywatności

8.1. IMIĘ I NAZWISKO, jako podmiot świadczący Usługi i Administrator Danych, w pełni szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich Użytkowników. Ponadto zachowuje szczególną dbałość o przetwarzanie i ochronę danych osobowych Użytkowników w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Usług.

8.2. Ze wskazanych w pkt 8.1. względów Usługodawca wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu zapobieganie ingerencji osób trzecich w prywatność Użytkowników. Z tych właśnie względów korzystanie w pełni z Usług wymaga rejestracji oraz w następstwie pomyślnego przejścia procedury rejestracyjnej i utworzenia profilu Użytkownika, a także każdorazowego logowania do odpowiednich serwisów Usługodawca – jeśli taki zostały  utworzone

8.3. Dane, o których mowa powyżej chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu najlepszych, zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. serwer na którym znajduje się oprogramowanie, znajduje się w zabezpieczonym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem bezpiecznych mechanizmów ochrony przekazywania/przesyłu informacji o danych osobowych.

8.4. Wszelkie pytania związane z Polityką prywatności Usługodawcy należy kierować drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem danych zawartych w dziele 1.

8.5. Rejestracja Użytkowników i gromadzenie danych osobowych: W celu uzyskania skorzystania z pełni z Usług, w wielu przypadkach wymagane jest dokonanie przez Użytkowników rejestracji z wykorzystaniem przygotowanych specjalnie w tym celu formularzy rejestracyjnych lub rejestracji za pośrednictwem upoważnionych przedstawicieli Usługodawcy. W obu przypadkach zakres przekazywanych danych jest ten sam, a przekazane dane chronione są w tym samym szerokim zakresie i z taką samą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.